Anders Andersen Kjærulf ¤

DatoStedKilde
Født :Omk 1495-Kilde
Død :1577-Kilde

Alder : 82
Stilling : Herredsfoged 1577
Ref. : 99999
Side : 1169
Vores ane nr. : 112046

Noter : 2011 FVJ note - Død rettet fra 1572, til 1577 - udfra oplysninger nede i teksten.


Anders Andersen Kjærulf g. (1) Marin ( Maren ) Bertelsdatter g. (2) ???

Anders Andersen Kjærulf " næffnes 1520 och siden wdi Schipper Clements Oprør 1533, huorved hans Gods forbrnt wden huis hand kiøbte Igien, som dog en Herlighed bleff paasadt til Cronen", siger Peder Dyrskjøt. Han boede i Fogedgaarden i Ø. H alne i Vadum Sogn og var 1540 Foged i Kjær Herred, saa han er antagelig bleven Herredsfoged efter den foran nævnte Bertel Jensen i Brorholt. Ligeledes nævnes han som Henrredsfoged 1545, 1552, 1560, 1562 og 1572. - 30/11 1560 mageskiftede han med Kronen, saaledes at han fik 1 Bol i Ø. Halne og 1 Bol i Bjørum (Vadum Sogn) og derfor afstod 1 Gaard i Ø. Hassing By og Sogn. For Forskellen i Landgilde skulde han og Arvinger aarlig svare 2 Pd. Smør og 19 ½ Skilling dansk til Kronen. Hans Vokssegl under Mageskiftebrevet bærer i Omskrift .....ANDERS KIERV..... samt Bomærket.

Et andet Segl fra 9. Juni 1545 viser en ulæselig Omskrift og Bomærket, altsaa er der ikke Tale om, at han fører nogen gaaende Ulv i sit Vaaben. Hans Navn findes desuden paa et af ham som Herredsfoged udstedt Synsvidne om Skel m ellem Horsens og Hassing Marker 1546, hvilket Dokument ikke har Segl. De sidste Gange, jeg har truffet ham som Foged, er 1572, da hans Bomærke vist er det samme, som det han brugte 1560, samt 1577, da han udstedte Tingsvidne om Skellet mel lem Horsens og Ørum Sogne.

1562 staar han i Jordebogen over Aalborghus Læn for 1 Gaard i Ø. Halne, hvilken han havde kvit og frit, saa længe han var Herredsfoged, medens Afgiften af den ellers var 10 Skilling Leding, 1 Tønde Smør og 12 Hestes Gæsteri, endvidere staar han for Gaarden Holtet i Ajstrup Sogn og 1 Gaard til i samme Sogn, hvilke Steder han vistnok ejede, og endelig staar han under Langtved som Bruger af Holte Eng (Ajstrup Sogn), af hvilken han aarlig svarede 8 Pund (16 Tønder) Byg. I P ræsteindberetning af 1568 nævnes han blandt Vadum Sogns fire frie Bønder, og det berettes, at han og Peder Kjærulf (Broderen) begge boede paa en Gaards Eje i Ø. Halne, men desuden anføres Anders som Ejer af I Bol og 5 Huse frit Bondegods de r i Sognet og 1 Gaard og 2 Huse i Ajstrup Sogn, hvilke sidste 3 Steders beboere nævnes som hans "Tjenere", d. v. s. Fæstere. 1570 3/3 fik han af Kongen Livsbrev paa 1 Bol i Vadum Sogn tilhørende Kronen samt paa en Eng i Holte Kjær mod en aarlig Afgift af 2 Tdr. Byg, 2 Pund Smør, 1 Lam og 3 Hestes Gæsteri af Bolet og 8 Pund (16 Tønder) Byg af Engen, hvilken Afgift skulde ydes paa Aalborg Slot. Han skulde derhos være Kongen huld og tro og Lænsmanden høng og lydig. Et Pa r Aar i Forvejen (1567 10/12) fik han af Lænsmanden paa Alborghus Otte Brahe udvirket, at hans Søn Bertel fik Livsbrev paa Ø. Aslund i Ø. Hassing Sogn.

Det er ikke lykkedes mig at finde, hvornaar Anders Kjærulf døde, men derimod ved vi fra Dyrskjøt, at han var 2 Gange gift. Hans første Hustru var Marin Bertelsdatter "aff "Westerbech i Himersysel", med hvem han skal have haft 1 Søn og 2 Døtre. Jeg har forgæves søgt at udfinde, hvor Vesterbæk i Himmerland laa; der kunde være ment Vester Ørbæk i Løgsted Sogn eller Vester Stræt i Vilstsd Sogn, paa hvilke Steder der boede ansete Bondeslægter; man kan ogsaa gætte paa Vest erris i Testrup Sogn, der tilhørte den adelige Slægt Hørby, og som paa en Tid, der nok kunde passe (1546), tilhørte Bertel Andersen Hørby, hvis Søn Laurids netop var Slotsfoged paa Aalborghus ved den Tid, da Anders Kjærulf opnaaede at faa d e føromtalte Livsbreve for sig og Søn; og endelig kan man tænke paa Vesbæk eller Vestbæk.i Romlund Sogn, der ganske vist ikke ligger i Himmerland, men i det gamle Omersyssel, dog saa nær ved Grænsen, at en saadan Fejltagelse vilde være fors taaelig. En Bertel Skriver nævnes 1546 som Tingholder i Vorde Birk, og en Troels Bloch i Vestbæk, fik 11. Febr. 1592 Stadfæstelsesbrev paa Livstid paa Kirkens halve Korntiende i Vorde Sogn. Nærmere har jeg ikke kunnet komme Løsningen af S pørgsmaalet om Marin Bertelsdatters Herkomst. - Hvem Anders Kjærulfs 2den Hustru var, siger Dyrskjøt ikke.

Gedcomp Bingo 62
Individual no. 2920 in dk80130b.ged:
0 @I3247@ INDI
1 NAME Anders Andersen /Kjærulf/
1 SEX M
1 BIRT
2 DATE ABT 1495
2 PLAC Fogedgård, Aslund
1 DEAT
2 DATE AFT 1577
1 OCCU Herredsfoged, 1540-72

FarMor
Anders Andersen Kjærulf ¤Else Wogensdatter ¤
ÆgteskabBørn
1520 - Marin Bertelsdatter ¤ 1528 - Bertel Andersen Kjærulf
Omk 1540 - Else Andersdatter Kjærulf ¤

Anders Andersen Kjærulf ¤
* Omk 1495
† 1577
Anders Andersen Kjærulf ¤
* omk 1450
† Omk 1519
Else Wogensdatter ¤
-
-
Anders Andersen Kjærulf ¤
* Omk 1410
† Omk 1458-
-
-
--
-
Anders Ulf Wulf Kjærulf ¤
- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage19 Feb 2021